سازه تیپ الف

سازه تیپ الف

تیپ قوسی الف بیستون سازه دارای دهانه ای بین ۶ تا۳۸ متر می باشد
عایق بندی این سازه به گونه ای است که کمترین اتلاف انرژی(سرما و گرما) را در میان سازه های دیگر دارند.