گالری سازه تیپ ب

گالری سازه تیپ ب

در این نوع سازه فاصله دهانه ۵ تا ۱۲ متر می باشد
تنوع: وجود مدلها و رنگ آمیزی های مختلف و دلخواه، تنوع منحصر به فردی را به این سازه ها بخشیده است(در نوع پیچ و مهره ای)