گالری سازه تیپ ج

گالری سازه تیپ ج

فاصله دهانه از ۳ تا ۲۵ متر
نقل و انتقال: در صورت تمایل مدل پیچ و مهره ای بیستون سازه کاملا بار شده و به سهولت میتوانید به نقطه دیگری منتقل شود