گالری سازه تیپ ج

گالری سازه تیپ ج

فاصله دهانه از ۳ تا ۲۵ متر
نقل و انتقال: در صورت تمایل مدل پیچ و مهره ای بیستون سازه کاملا بار شده و به سهولت میتوانید به نقطه دیگری منتقل شود

گالری سازه تیپ ب

گالری سازه تیپ ب

در این نوع سازه فاصله دهانه ۵ تا ۱۲ متر می باشد
تنوع: وجود مدلها و رنگ آمیزی های مختلف و دلخواه، تنوع منحصر به فردی را به این سازه ها بخشیده است(در نوع پیچ و مهره ای)

سازه تیپ الف

سازه تیپ الف

تیپ قوسی الف بیستون سازه دارای دهانه ای بین ۶ تا۳۸ متر می باشد
عایق بندی این سازه به گونه ای است که کمترین اتلاف انرژی(سرما و گرما) را در میان سازه های دیگر دارند.